Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Czy Państwowa Inspekcja Pracy sprawdzi funkcjonowanie ustawy o radach pracowników?

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zwrócił się z prośbą do Głównego Inspektora Pracy, Romana Giedrojcia, o przeprowadzenie przez Państwową Inspekcję Pracy celowej kontroli przestrzegania przez pracodawców ustawy o informowaniu i konsultowaniu pracowników.

W piśmie przesłanym do Głównego Inspektora Pracy rekomendujemy kontrolę przestrzegania kilku wybranych, naszym zdaniem kluczowych artykułów ustawy. Warto sprawdzić, jak pracodawcy realizują zapisy np. artykułu 11 ust. 5 – Pracodawca jest obowiązany do powiadomienia pracowników o prawie do wyboru członków kolejnej rady pracowników, co najmniej na 60 dni przed upływem kadencji rady pracowników:

Kontrola przestrzegania tego przepisu jest kluczowa dla zbadania przyczyny spadku liczby rad pracowników z ponad 3000 w 2010 r. do niewiele ponad 500 w 2016 r. Z wiedzy Instytutu Spraw Obywatelskich wynika, iż spadek ten miał miejsce w wyniku presji pracodawców przeciwdziałających zainicjowaniu i zbieraniu 10% podpisów załogi pod wnioskiem o powołanie rady kolejnej kadencji zgodnie z art.8 ust.1. Na jednym ze szkoleń dla pracodawców instruowano jego uczestników, by wydrukowali plakaty/ulotki informujące o możliwości powołania rady i zbierano podpisy kierowników działów o ich rzekomym rozwieszeniu/dostarczeniu pracownikom, aby w razie kontroli okazać tę „dokumentację” inspektorom PIP. By podważyć ten dowód inspektorzy musieliby zebrać podpisy znacznej części załogi pod oświadczeniem zaprzeczającym dostarczeniu w/w informacji, co praktycznie jest niewykonalne. Jednak według naszej wiedzy, większość pracodawców nie informowała i nie próbowała pozorować wykonania tego obowiązku – stwierdzamy w piśmie.

Badaniu PIP powinien podlegać również art.13 ust.1, który mówi, jakie informację pracodawca powinien przekazywać radzie pracowników.  Ponadto uważamy, że PIP powinien zbadać realizowanie przepisów dotyczących konsultacji (art. 14), odmowy informacji (art. 16) oraz stosowanie ustawy w oparciu o porozumienia (art. 24).

Mamy nadzieję, że Główny Inspektor Pracy, Roman Giedrojć, pozytywnie odpowie na nasz apel.

Pełna treść pisma do Głównego Inspektora Pracy