Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Czy pracodawca musi uzasadnić odmowę udostępnienia radzie pracowników informacji?

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Czy rada musi uzasadnić domaganie się dostępu do danej informacji?

Pracodawca musi szczegółowo uzasadnić odmowę dostępu do informacji. Rada nie musi uzasadniać, dlaczego występuje o daną informację.

Ciężar dowodu, dlaczego dana informacja radzie pracowników się nie należy spoczywa na pracodawcy. Takie domniemanie wynika z brzmienia art.16 ust.2 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Odmawiając udostępnienia informacji pracodawca musi wskazać łączne zaistnienie przesłanek 1, 2 i 3 lub 1, 2 i 4 wskazanych poniżej tj. że:

  1. zachodzi szczególny przypadek odróżniający okoliczności towarzyszące wystąpieniu rady o informację od bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa;
  2. zachodzi uprawdopodobniona przez pracodawcę możliwość ujawnienia informacji poufnej przez jednego z członków rady (np. ujawnienie miało już miejsce w przeszłości lub wykaże osobiste powiązania jednego z członków rady z konkurencją).ORAZ
  3. ewentualna szkoda będzie znaczna, czyli przekroczy 200-krotność płacy minimalnej (kwota wynika to z art. art.296 i 115 §§ 5 i 7 kodeksu karnego); ewentualne zagrożenie szkodą poniżej 200-krotności płacy minimalnej lub szkodą, której nie da się wymierzyć w liczbach nie może być powodem odmowy informacji; tak więc poważny uszczerbek na reputacji przedsiębiorcy w wyniku ujawnienia informacji poufnej świadczącej o jego nierzetelności, jako że niewymierny nie może być powodem odmowy dostępu rady pracowników do informacji.LUB
  4. zakłócenia w funkcjonowaniu firmy będą "poważne", np. przeszkodzą w realizacji kontraktu z którego przychody stanowią istotną część wszystkich przychodów lub powstanie szkoda o rozmiarach znaczących dla sumy bilansowej; zagrożenie "zwykłymi" zakłóceniami nie mogą być powodem odmowy udostępnienia informacji radzie pracowników.

Jeżeli pracodawca nie uzasadni odmowy dostępu do informacji wykazaniem zaistnienia powyższych przesłanek rada pracowników może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego z dużym prawdopodobieństwem wygrania.