Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Nowe kodeksy prawa pracy to szansa na nowe rozwiązania. Czy spełnią nadzieje rad pracowników?

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Zadaniem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy jest opracowanie dwóch kodeksów: Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Od rozpoczęcia działalności przez Komisję minęło właśnie pół roku. Ile już zrobiono?

Prace Komisji mają szeroki zakres i kompleksowy charakter. Na wykonanie zadań zarezerwowano półtora roku. Jest jednak prawdopodobne, że zaplanowany okres ulegnie przedłużeniu. Wszystko po to, żeby dać ekspertom wystarczającą ilość czasu na analizę zagadnień i przygotowanie spójnych rozwiązań prawnych.

Głos rad pracowników

Dla rad pracowników oraz Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) jednym z kluczowych tematów jest oczywiście miejsce, jakie w nowych regulacjach przypadnie radom pracowników. Czego oczekują rady i co chcą zaoferować? O tym wszystkim przedstawiciele rad dyskutowali w trakcie spotkań konsultacyjno-sieciujących i Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników (14.06.2016 r.). Ich wnioski zostały zawarte w społecznym projekcie nowelizacji ustawy o informowaniu i konsultowaniu, który powstał we współpracy INSPRO i rad.

Rady wyraziły swoje oczekiwania, określiły największe bariery blokujące ich działalność i rozwój. W projekcie nowelizacji wskazano zapisy, które należałoby jak najszybciej zmienić, żeby zwiększyć potencjał rad. Dlatego Instytut Spraw Obywatelskich rozesłał do wszystkich 14 członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy listy rekomendujące tematykę rad oraz raport wraz ze społecznym projektem nowelizacji ustawy o radach pracowników.

https://twitter.com/Rafal_Gorski/status/845709712863715329

Podsumowanie prac

W posiedzeniu Komisji 16 marca 2017 r. wzięła udział minister Elżbieta Rafalska. Jednym z punktów spotkania była prezentacja stanu prac Komisji. Skupimy się na wątkach dotyczących organizacji pracowniczych. Dotychczasowe ustalenia zespołu ds. opracowania projektu ustawy Kodeks zbiorowego prawa pracy podsumował przewodniczący zespołu, prof. Jakub Stelina:

Zespół pracował nad założeniami nowego modelu przedstawicielstw pracowniczych obejmującego związki zawodowe (przedstawicielstwo związkowe) oraz rady zakładowe i delegatów załogi (przedstawicielstwa wybierane). W zakresie przedstawicielstwa związkowego ustalono, że powstanie zakładowej organizacji związkowej będzie się opierało na dotychczasowych zasadach. Jednakże mając na względzie postulat upowszechnienia reprezentacji związkowej do Kodeksu zbiorowego prawa pracy wprowadzi się nową instytucję – delegata związkowego.

Zadania delegata związkowego

Czym miałby się zajmować delegat? Przewodniczący Komisji, prof. Marcin Zieleniecki, wspomniał o tym w wywiadzie dla Gazety Prawnej:

Ogólnie rzecz ujmując […] reprezentacja załogi może mieć alternatywną formułę – albo zakładowej organizacji związkowej, albo wspomnianego delegata. Tę ostatnią funkcję mógłby pełnić albo pracownik firmy, który w imieniu załogi lub grupy pracowników zwróci się w tej sprawie do pracodawcy, albo osoba z zewnątrz zakładu, czyli delegat wytypowany do firmy przez centralę związkową, jeśli załoga albo grupa pracowników danego przedsiębiorstwa zwróci się w tej sprawie do ogólnopolskiej organizacji. Początkowo delegat miałby reprezentować pracowników w sprawach indywidualnych (czyli np. konsultować zamiar zwolnienia pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony – przyp. red.), a dopiero po uzyskaniu demokratycznego mandatu zakładowego, np. w formie głosowania lub referendum, mógłby reprezentować załogę w sprawach zbiorowych (czyli np. ustalania regulaminów wynagradzania, wszczynania sporu zbiorowego – przyp. red.). Podkreślę jednak raz jeszcze, że jest to tylko propozycja. Nie jest jeszcze przesądzona.

Wprowadzenie instytucji delegata związkowego dotyczy miejsc pracy, w których nie ma reprezentacji związkowych. Delegat byłby przyczółkiem, który mógłby pomóc m.in. w ich powoływaniu. W pewnym stopniu, w określonych warunkach, podobnymi przyczółkami mogłyby się stawać również rady pracowników. Praktyka wyraźnie pokazuje, że zgodna współpraca rad i związków przynosi korzyści wszystkim stronom dialogu w przedsiębiorstwie.

Przed Komisją jeszcze przynajmniej rok pracy. Przez cały ten czas należy bacznie obserwować propozycje zmian, pojawiające się nowości i wytrwale przypominać o radach pracowników.

źródła:

  1. http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1007687,zwiazki-zawodowe-reprezentacja-zalogi.html [dostęp: 28.03.2017]
  2. http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,786,minister-elzbieta-rafalska-wziela-udzial-w-posiedzeniu-komisji-kodyfikacyjnej-prawa-pracy.html [dostęp: 28.03.2017]