Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Polskie Lobby Przemysłowe ceni samorządność pracowników

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Nawiązując do wybranych wątków z trzech wcześniejszych raportów, Polskie Lobby Przemysłowe (PLP) przygotowało na początku 2017 roku nową analizę „Wyzwania gospodarcze przed Polską i propozycje ich rozwiązania”. Omówiono w niej m.in. znaczenie akcjonariatu pracowniczego i organizacji pracowniczych, w tym rad.

Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego jest organizacją edukacyjną i opiniotwórczą. Działa od 1993 roku na rzecz polskiego przemysłu.

W nowym opracowaniu PLP prezentuje akcjonariat pracowniczy jako pożyteczne i skuteczne narzędzie w rozwijaniu aktywności pracowników. Przywołuje przykłady m.in. z rynku amerykańskiego, na którym akcjonariat pracowniczy rozwija się z powodzeniem od ponad 30 lat.

Zasadą akcjonariatu pracowniczego jest gromadzenie akcji pracowniczych we wspólnym funduszu inwestycyjnym (który w Stanach Zjednoczonych ma możność pobierania kredytu) oraz ich niezbywalność w całym okresie zatrudnienia pracownika. Pracownik, przechodząc na emeryturę odsprzedaje akcje swojej firmie, a uzyskana gotówka staje się istotnym elementem jego zabezpieczenia emerytalnego. Jest to emerytura trzeciego filaru według naszej klasyfikacji”. […] Warto zauważyć, iż najlepiej radzące sobie w kryzysie przedsiębiorstwa, w tym praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa Doliny Krzemowej, promują politykę akcjonariatu pracowniczego […]

Zdaniem autorów raportu PLP wprowadzenie w Polsce kooperacyjnych stosunków przemysłowych nawiązuje do Art. 20 Konstytucji RP, który mówi o społecznej gospodarce rynkowej, opartej na solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. Do tego samego artykułu Konstytucji nawiązał również w swoich wypowiedziach podczas Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników (14.06.2016) prezes Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego, Bogusław Kaczmarek:

Myślę, że sprawa udziału pracowników w zarządzaniu, nie tylko ich informowaniu, jest właściwie dylematem „być albo nie być” postępu gospo­darczego. Zacznę z wysokiego c. W Art. 20 Konstytucji, rów­nież ja miałem zaszczyt brać udział w uchwalaniu Konstytucji, jest napisane, że ustrój gospodarczy Polski opiera się na społecznej gospodarce rynko­wej, opartej na zasadach dialogu. I my uchwalając Konstytucję, nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że to nie chodzi tylko o Radę Dialogu czy Komisję Trójstronną, która na szczeblu państwowym uzgad­nia różne rzeczy, ale także o dialog na poziomie przedsiębiorstwa, czyli tam, gdzie dochód narodo­wy jest wypracowywany – fragment raportu INSPRO „10 lat rad pracowników w Polsce. Co dalej?”, s. 60-61.

Akcjonariat pracowniczy łączy się ze współdecydowaniem pracowników o losach zakładu. W raporcie PLP przywołano również, jako przedstawicielstwa załóg, rady pracownicze i rady pracowników:

Po latach rady pracownicze (obecnie rady pracowników) wróciły do Polski na mocy ustawodawstwa europejskiego, ale pracodawcy na równi ze związkami zawodowymi nie bardzo wiedzą, co z tym fantem robić. Trudno o lepszy przykład manowców naszych przekształceń ustrojowych i uwikłań koncepcyjnych.

Mimo wielu stojących przed nimi przeszkód, rady pracowników chcą uczestniczyć i uczestniczą we wspólnym zarządzaniu zakładami pracy. Mogą pełnić pożyteczną rolę we włączaniu w zarządzanie innych członków załóg. Mogą zachęcać do rozwijania akcjonariatu pracowniczego, służyć swoimi kompetencjami. Rady dały temu wyraz w apelu do wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z treścią apelu i składania pod nim podpisów. Ważne, żeby jak największa liczba członków rad i pracowników przyłączyła się do akcji. Rozwijanie samorządności załóg w miejscach pracy jest bardzo ważne. Praca ma przecież znaczący wpływ na jakość naszego życia.

źródła:

  1. Wyzwania gospodarcze przed Polską i propozycje ich rozwiązania – raport PLP [dostęp 07.02.2017]
  2. 10 lat rad pracowników w Polsce. Co dalej? – raport INSPRO