Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Rady pracowników są potrzebne. Dobrze poinformowani pracownicy osiągają lepsze wyniki

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Dobry przepływ informacji wpływa pozytywnie na pracowników i wyniki firmy. To jeden z wniosków najnowszego sprawozdania z europejskiego rynku pracy. Jak wypadła w nim Polska?  

To już  trzecie europejskie badanie przedsiębiorstw. Przeprowadziła je Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). Fundacja działa od 40 lat. Zajmuje się badaniem warunków życia i pracy na obszarze Unii Europejskiej. Współpracuje z rządami, pracodawcami, związkami zawodowymi, Komisją i Parlamentem Europejskim, instytutami naukowymi.

Angażowanie się pracowników w podejmowanie decyzji na temat firmy ma wiele plusów. Informowanie o stanie zakładu wpływa pozytywnie na pracowników, a firma osiąga lepsze wyniki: „Zakłady, w których przedstawicielom pracowników przekazuje się informacje, częściej odnotowują pozytywne wyniki działalności, niż ma to miejsce w przypadku zakładów zapewniających wysoki poziom środków i niski poziom informacji.”

W sprawozdaniu zaleca się promowanie współpracy między kierownictwem a pracownikami. Może ona polegać na konsultacjach lub wspólnym podejmowaniu decyzji. Należy rozpowszechniać unijną dyrektywę o informowaniu i przeprowadzaniu konsultacji: „W niektórych państwach zakłady nie przekazują pracownikom ani ich przedstawicielom informacji o sprawach finansowych i kadrowych, pomimo że jest to wymagane na podstawie dyrektywy UE w sprawie informowania i przeprowadzania konsultacji. Dotyczy to w szczególności zakładów na Cyprze, Litwie, Malcie oraz w Portugalii, Estonii i Irlandii”.

„Dla partycypacji pracowników zasadnicze znaczenie mają informacje dotyczące sytuacji finansowej i kadrowej przedsiębiorstwa oraz kwestii strategicznych. Nawet zakłady zapewniające finansowanie szkoleń, zewnętrzne doradztwo i czas na wypełnianie obowiązków przedstawicieli pracowników notują niskie poziomy samopoczucia pracowników, jeżeli nie przekazują one pracownikom informacji wysokiej jakości” – czytamy w sprawozdaniu.

Wśród krajów Unii Europejskiej jedynie na Cyprze, Malcie i w Szwecji działa jeden typ organizacji pracowniczych – związki zawodowe. Polska należy do grona państw, w których funkcjonują i związki i rady, z dominującą pozycją związków zawodowych. Rady pracowników odgrywają wiodącą rolę m.in. w Austrii, Chorwacji, Niemczech, Holandii, Słowenii, Hiszpanii, we Francji.

W poszczególnych krajach rady mają różne uprawnienia. W Polsce, podobnie jak w Bułgarii, Danii, Irlandii, Portugalii dotyczą one wyłącznie informowania i konsultowania. W Austrii i Niemczech rady są organizacjami z prawem do współdecydowania (m.in. z prawem veta). W pewnych okolicznościach prawo do współdecydowania mają też rady m.in. w Belgii, Chorwacji, Grecji, Holandii, Francji.

Jak widać warto angażować pracowników, lub ich przedstawicieli, w decydowanie o  działalności firmy. Warto informować załogę o finansach, zatrudnieniu i strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Rady pracowników zostały powołane do wypełniania takich zadań. Szkoda, że w Polsce wciąż pozostają niedoceniane. Głównie z powodu wadliwej ustawy krajowej, służącej za podstawę działania polskich rad pracowników.

źródło: Trzecie europejskie badanie przedsiębiorstw – bezpośrednia i pośrednia partycypacja pracowników, sprawozdanie

streszczenie (pol)    

sprawozdanie (ang)