Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Rady pracowników w Kancelarii Prezydenta RP

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Społeczny projekt nowelizacji ustawy o radach pracowników zaprezentowaliśmy na posiedzeniu sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju oraz w Biurze Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Prezydenta RP. Spotkania odbyły się w piątek 14 października 2016 roku w Warszawie.

To był pracowity dzień dla naszej delegacji, złożonej z przedstawicieli rad pracowników i Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO):

  • Wiesławy Zarzecznej – rada pracowników, Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”,
  • Antoniego Jakubiaka – rada pracowników, Samsung Electronic Polska,
  • Agnieszki Czubak i Dominiki Miodek – rada pracowników, Muzeum Narodowe,
  • Rafała Górskiego – prezes Instytutu Spraw Obywatelskich,
  • Małgorzaty Jankowskiej – Instytut Spraw Obywatelskich.
delegacja przed palacem PrezydenckimNasza delegacja przed Pałacem Prezydenckim: od lewej Rafał Górski, Dominika Miodek, Wiesława Zarzeczna, Agnieszka Czubak, Antoni Jakubiak (za obiektywem aparatu Małgorzata Jankowska)

Narodowa Rada Rozwoju jest ciałem konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Składa się z 10 sekcji. Dzięki zaproszeniu koordynatora sekcji Polityka społeczna, rodzina – dr hab. Marka Rymszy, wzięliśmy udział w posiedzeniu tej sekcji.

Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich, nakreślił historię 10-letniej działalności uczestnicy spotkania w NRRCentrum Wspierania Rad Pracowników. Jego zdaniem „państwo abdykowało, pozostawiając rady bez wsparcia należnego im, jako organizacjom pracowniczym.” Przedstawił okoliczności powstania społecznego projektu nowelizacji ustawy o radach pracowników. Podkreślił znaczenie konsultacji z udziałem członków rad, które wpłynęły na kształt projektu.

Jako kluczowe wskazał propozycje zmian w artykułach 8. i 13. obecnej ustawy. Zmiany w artykule 8. mają ułatwić powstawanie rad pracowników. Korekty artykułu 13. zmierzają do ułatwienia działalności radom istniejącym. Dotyczą uszczegółowienia zakresu informacji, o jakie mogą występować rady pracowników. „Nie zależy nam na liftingu, poprawianiu, które nic nie zmieni. Mamy nadzieję, że w związku z dobrą zmianą coś się zmieni. Wysyłamy pisma, jeździmy na spotkania. Oczekujemy, że państwo wesprze nas w tych działaniach” – podsumował Górski.

Wiesława Zarzeczna z RSM „Praga” nawiązała do zakresu informowania, czyli artykułu 13.: „Największym problemem jest artykuł 13. Kiedy prosimy o informacje i otrzymujemy je w niepełnym wymiarze, słyszymy, że artykuł 13. tego, albo tamtego, nie precyzuje. Byliśmy pierwszą radą w Polsce, która w 2008 roku pozwała pracodawcę do sądu za nieudzielanie informacji. Sąd przyznał nam rację”.

„Impulsem, który najbardziej przyczynił się do powołania rady pracowników w Samsung Polska delegacja na spotkaniu NRRbyło zamknięcie centrów w R&D Łodzi i Poznaniu. Chciałbym, żeby nowa ustawa była w miarę możliwości jednolita z przepisami obowiązującymi w innych krajach Unii Europejskiej i pomagała pracownikom globalnych korporacji lepiej się organizować” – powiedział Antoni Jakubiak z Samsung Electronic Polska.

Agnieszka Czubak z Muzeum Narodowego w Warszawie podkreśliła chęć angażowania się pracowników w działania na rzecz firmy. Tu również poważną przeszkodą jest nieprecyzyjny zapis o informowaniu: „Z jakiegoś trudnego dla nas do pojęcia powodu, pracodawca niechętnie z nami współpracuje w wielu sprawach. Mamy wrażenie, że nie zawsze rozumie, na czym polega współpraca ze związkami zawodowymi, a na czym z radą pracowników. U nas większość kadry stanowią doświadczeni pracownicy. I tym doświadczeniem chcemy się dzielić z pracodawcą.

Z ustawy wynika, że powinniśmy być informowani z odpowiednim wyprzedzeniem, żebyśmy zdążyli wyrobić sobie zdanie na dany temat. Tymczasem, jeśli nie poprosimy, nie otrzymujemy informacji. Uszczegółowienie zapisów bardzo by nam ułatwiło codzienne działania. Pracownicy są zaangażowani w funkcjonowanie instytucji. Nie czujemy się opozycją dla dyrekcji. Chcielibyśmy być dla niej wsparciem”.

Koordynator sekcji, dr hab. Marek Rymsza, przyznał, że rady pracowników są ważne i tkwi w nich potencjał. Zauważył, że ich działania wpisują się w kilka nurtów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju m.in.: w konstytucję dla biznesu, wzmocnienie potencjału społecznego.

Swoje poparcie dla rad pracowników wyraziła dr hab., prof. UW Ewa Leś. Podkreśliła, że pluralizm jest zapisany w naszej Konstytucji. Mamy prawo do posiadania innych organizacji pracowniczych poza związkami zawodowymi. Obecnie funkcjonujący model zarządzania odbywa się bez partycypacji pracowniczej. Zdaniem pani profesor inicjatywa nowelizacji wpisuje się w szukanie wewnętrznych czynników krajowego wzrostu. Rady nie są instytucjami roszczeniowymi. Na sercu leży im sytuacja miejsca pracy, a nie wykłócanie się o podwyżki. Pani profesor skłaniała się ku poparciu inicjatywy rad pracowników i zapoznaniu z nią jak najszerszych gremiów, m.in. wicepremiera Morawieckiego.

Uczestniczący w spotkaniu członkowie sekcji wyrazili chęć zapoznania się z treścią apelu do wicepremiera Mateusza Morawieckiego, skierowanego przez rady pracowników do Ministerstwa Rozwoju po Ogólnopolskim Forum Rad Pracowników.

Bezpośrednio po zakończeniu spotkania udaliśmy się na kolejne rozmowy do Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Prezydenta RP. Dyrektor Grażyna Wereszczyńska, wraz z towarzyszącymi jej reprezentantami biura, uważnie wysłuchała naszej relacji o działalności rad pracowników i okolicznościach powstania społecznego projektu nowelizacji. Swoje uwagi przekazali członkowie rad. Podkreśliliśmy zaangażowanie rad w rozwijanie ich działań, jako przykłady podając spotkania konsultacyjne i Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników (relacja video).

delegacja na spotkanie NRR

Uzyskaliśmy zapewnienie, że zgodnie z zakresem swoich kompetencji i obowiązków, przedstawiciele biura zrelacjonują naszą inicjatywę i przekażą ją kolejnej komórce w Kancelarii. O dalszym postępowaniu zadecydują ministrowie Wojciech Kolarski lub Andrzej Dera. Poinformowano nas również, że czas oczekiwania na odpowiedź i decyzję Biura może wynieść nawet kilka miesięcy.

Celem spotkań było zwrócenie uwagi na rady pracowników w Kancelarii Prezydenta RP. Naszym kluczowym postulatem była prośba o wniesienie przez Prezydenta RP pod obrady Parlamentu w trybie prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej społecznego projektu nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje i społeczny projekt nowelizacji trafią do kolejnych gremiów, związanych z działalnością Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Czy projekt zyska poparcie samego Prezydenta? Tego na razie nie wiemy.

Przesłaliśmy wszystkie dodatkowe materiały, o które nas poproszono. Uczestniczącym w spotkaniach osobom przekazaliśmy egzemplarze projektów społecznej nowelizacji ustawy oraz dwa numery Peryskopu, biuletynu dla rad pracowników.

Będziemy pytać o postępy rozmów i szukać możliwości udziału w kolejnych spotkaniach. Wszystko po to, żeby z informacjami dotrzeć do jak najszerszego kręgu decydentów.

logo fio

foto: INSPRO