Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Rafał Górski dla ,,TS": Rada pracowników… i nie kombinuj!

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Rafał Górski w swoim felietonie dla ,,Tygodnika Solidarność" odnosi się do przestrzegania przez pracodawców ustawy o informowaniu i konsultowaniu pracowników.


,,Zachęceni sukcesami akcji „13 zł… i nie kombinuj!” realizowanej przez NSZZ „Solidarność”, Państwową Inspekcję Pracy i Tygodnik Solidarność wystosowaliśmy apel do szefa PIP, Romana Giedrojcia. Zwróciliśmy się w nim z prośbą o przeprowadzenia przez PIP celowej kontroli przestrzegania przez pracodawców ustawy o informowaniu i konsultowaniu pracowników"- pisze Rafał Górski.
,,Niestety, nieprecyzyjność ustawy bardzo utrudnia udowodnienie naruszenia prawa. Dlatego rekomendowaliśmy przeprowadzenie kontroli jedynie w zakresie wybranych przepisów ustawy, na gruncie których wykazanie naruszenia prawa będzie w miarę realne"- dodaje działacz
,,Kontrola PIP powinna dotyczyć przestrzegania art. 11 ust. 5 „Pracodawca jest obowiązany do powiadomienia pracowników o prawie do wyboru członków kolejnej rady pracowników co najmniej na 60 dni przed upływem kadencji rady pracowników.” Kontrola pozwoli na poznanie przyczyny spadku liczby rad pracowników z ponad 3000 w 2010 r. do niewiele ponad 500 w 2016 r. Z naszej wiedzy wynika, iż spadek ten miał miejsce w wyniku presji pracodawców przeciwdziałających zainicjowaniu i zbieraniu 10% podpisów załogi pod wnioskiem o powołanie rady kolejnej kadencji. Na jednym ze szkoleń dla pracodawców instruowano jego uczestników, by wydrukowali plakaty/ulotki informujące o możliwości powołania rady i zbierano podpisy kierowników działów o ich rzekomym rozwieszeniu/dostarczeniu pracownikom,  aby w razie kontroli okazać tę „dokumentację” inspektorom PIP. By podważyć ten dowód inspektorzy musieliby zebrać podpisy znacznej części załogi pod oświadczeniem zaprzeczającym dostarczeniu w/w informacji, co praktycznie jest niewykonalne. Jednak według naszej wiedzy, większość pracodawców nie informowała i nie próbowała pozorować wykonania tego obowiązku"- wyjaśnia prezes Instytutu Spraw Obywatelskich.
,,Badaniu PIP powinien podlegać również art.13 ust.1, który mówi, jakie informację pracodawca powinien przekazywać radzie pracowników. Rekomendowaliśmy zbadanie, czy pracodawcy przekazywali radom pracowników opinię i raport biegłego rewidenta za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdania finansowe zaopiniowane przez audytora zgodnie z ustawą o rachunkowości są elementarnym dokumentem obrazującym sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy, toteż jego nieprzekazanie radzie narusza ten przepis"- dodaje aktywista.
,,Ponadto uważamy, że PIP powinien zbadać realizowanie przepisów dotyczących konsultacji (art. 14), odmowy informacji (art. 16) oraz stosowanie ustawy w oparciu  o porozumienia (art. 24)"- kończy felieton działacz miejski.