Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Uchwała OPZZ Konfederacja Pracy

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą OPZZ Konfederacja Pracy, w której związek zwraca się do Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych o przeprowadzenie kontroli dotyczącej wykonania ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Warto podkreślić, że uchwała OPZZ KP jest poparta w dużej mierze wynikami i analizami naszego raportu.


Uchwała Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy w sprawie wykonania ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy zwraca się do:

 • Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP (na podstawie par. 1 pkt 1 ust. 4 oraz ust. 7 lit. b i c Regulaminu ROP) o zalecenie Państwowej Inspekcji Pracy umieszczenia w planie kontroli na 2008 rok przeprowadzenia kompleksowej kontroli wykonania zapisu art. 26 pkt 2 ust. 2 i 3 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji w dniach od 24 marca 2008 roku do 23 września 2008 roku;
 • Państwowej Inspekcji Pracy (na podstawie art. 10 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy) o umieszczenie w planie kontroli na 2008 rok przeprowadzenia kompleksowej kontroli wykonania zapisu art. 26 pkt 2 ust. 2 i 3 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji w dniach od 24 marca 2008 roku do 23 września 2008 roku;
 • Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (na podstawie Uchwały TK nr 30 z 26 lutego 2007 r., par. 4) o szczególny nadzór i analizę wykonania zapisu art. 26 pkt 2 ust. 2 i 3 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

OPZZ Konfederacja Pracy ma daleko idące obawy, że art. 25 ust. 2 i 3 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji nie został dotychczas prawidłowo wykonany przez stronę pracodawców.

OPZZ Konfederacja Pracy ma poważne obawy, że taka sama sytuacja może się powtórzyć.

Nasze obawy potwierdzają poniższe fakty.

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dzień 1 marca 2007 r., na ok. 17000 podmiotów spełniających według Dyrektywy 2002/14/WE kryteria zobowiązujące do wdrożenia zaleceń ustawy powstało:

 • 1900 rad pracowników,
 • natomiast w 4040 przypadkach jeszcze przed wejściem w życie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji pracodawcy podpisali z reprezentacją pracowników (czyli związkami zawodowymi) porozumienia wdrażające zalecenia ustawy bez powoływania rad.

To oznacza, że w zakresie działania art. 25 ust. 2 i 3 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji pozostało około 11000 podmiotów gospodarczych.

Pragniemy przypomnieć, że Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych, wykonując art. 27 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji w dniu 26 lutego 2007 roku dokonała przeglądu stosowania ustawy.

Na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2007 r. członkowie Trójstronnej Komisji zostali zapoznani z informacją Państwowej Inspekcji Pracy z dn. 20 lutego 2007 r. (pismo PIP z 20 lutego 2007 r. do podsekretarza stanu w MPiPS Kazimierza Kuberskiego syg. GNP-152-072-13/07) o naruszeniach ustawy.

Z powyższej informacji wynika, że Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła w 34 przypadkach naruszenie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, w tym w żadnym przypadku nie stwierdzono naruszenia art. 25 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

Jednocześnie z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że na 11000 podmiotów prawnych objętych działaniem art. 25 ust. 2 i 3 ustawy, jedynie w 354 (tj. ok. 3,2%) powstały rady pracowników.

Tak nikły procent powstania rad pracowników w podmiotach gospodarczych budzi nasze obawy, że pracodawcy w minimalnym stopniu wykonali wynikający z ustawy obowiązek „poinformowania pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o prawie pracowników do wyboru rady pracowników i jej uprawnieniach”.

Nasze obawy budzi również fakt, że na ok. 11000 podmiotów gospodarczych objętych działaniem ustawy Państwowa Inspekcja Pracy nie stwierdziła ani jednego naruszenia tego zapisu ustawy – naszym zdaniem nie jest to statystycznie możliwe.

OPZZ Konfederacja Pracy stoi na stanowisku, że w 2007 roku, w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających ponad 100 pracowników, ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji nie została prawidłowo wdrożona.

OPZZ Konfederacja Pracy ma poważne obawy, że w 2008 roku, bez podjęcia działań prewencyjnych, ustawa w zakresie podmiotów zatrudniających od 50 do 100 pracowników również nie zostanie prawidłowo wykonana – dlatego też zwracamy się o kompleksową kontrolę wykonania art. 26 ust. 2 i 3 ustawy.

Z uwagi na fakt, iż Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji jest implementacją Dyrektywy 2002/14/WE, OPZZ Konfederacja Pracy zastrzega sobie prawo do interwencji w powyższej sprawie do organów odpowiednich instytucji europejskich.

Prezydium Zarządu Krajowego

Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego

Konfederacja Pracy

Warszawa, 9 października 2007 r.

Otrzymują:
 • Główny Inspektor Pracy;
 • Rada Ochrony Pracy – VIII i IX (po powołaniu) kadencji;
 • Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych
 • i wszyscy jej członkowie tj.:
  • strona pracowników: FZZ, OPZZ, NSZZ „Solidarność”,
  • strona pracodawców: PKPP „Lewiatan”, KPP, BCC-ZP, ZRP,
  • strona rządowa: Prezes Rady Ministrów RP, Minister Pracy i Polityki Społecznej.