Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Znamy wyniki kontroli PIP - apelujemy do premiera Morawieckiego

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Instytut Spraw Obywatelskich w trosce o prawa pracowników i sytuację firm, w których nie ma związków zawodowych, wysyła apel do Premiera Morawieckiego o rządową nowelizację „Ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji”.

Apel do Premiera jest związany z ujawnieniem przez Państwową Inspekcję Pracy raportu z kontroli przestrzegania przez pracodawców przepisów wyżej wymienionej ustawy. Kontrolerzy PIP wykryli szereg nieprawidłowości w ponad połowie skontrolowanych firm. Przykładowo PIP wymienia: nieprzekazywanie radzie pracowników informacji, brak prowadzenia konsultacji z radą pracowników oraz niewłaściwego sposobu prowadzenia konsultacji, nieznajomość przepisów ustawy lub błędna ich interpretacja przez pracodawców.

Pan Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, w podsumowaniu raportu PIP zauważa: Mając na uwadze powyższe rozważania oparte na wynikach przeprowadzonych kontroli oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa pracy można postawić tezę, iż drogą prowadzącą do wzmocnienia pozycji rady pracowników, która miałaby faktyczny wpływ na działania pracodawców, jest zwiększenie zakresu jej uprawnień i przywilejów w drodze nowelizacji przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. W przeciwnym razie lekceważące traktowanie rad pracowników przez pracodawców, które ujawniły przeprowadzone kontrole oraz brak znaczącego wpływu na pracodawcę może w konsekwencji doprowadzić do tego, że taki rodzaj reprezentacji pracowników z czasem w ogóle przestanie funkcjonować.

Gdy ustawa wchodziła w życie w 2006 roku obejmowała ponad 33 tysiące firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Niestety przez ostatnie 13 lat rady się zwijały, a nie rozwijały. W szczytowym okresie rady pracowników działały w 3091 firmach, w 2019 ich liczba spadła do 528.

Instytut Spraw Obywatelskich w oparciu o ogólnopolskie konsultacje społeczne przygotował projekt nowelizacji „Ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji”. Może on posłużyć Premierowi Morawieckiemu, jako punkt wyjścia do przygotowania rządowej nowelizacji. Potrzebujemy dobrej ustawy o radach pracowników, która wzmocni dialog społeczny pomiędzy pracownikami i pracodawcami w firmach, w których nie ma związków zawodowych. Według raportu CBOS-u z czerwca 2017 roku, tylko 11 procent pracowników, jest członkami związków zawodowych. Efektem dobrego dialogu jest troska pracowników o dobro wspólne, czyli przedsiębiorstwo. Dobry dialog to większe zaangażowanie pracowników w osiąganie lepszych wyników firmy, co przekłada się też na wzmocnienie gospodarki. Przykładem mogą być Niemcy lub kraje skandynawskie – mówi Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich.

Śp. senator Zbigniew Romaszewski w 2006 roku mówił: „rady pracowników są elementem społeczeństwa obywatelskiego i wydaje mi się, że są one elementem bardzo znaczącym”, a o ustawie: „[…] jest to ustawa w jakiś sposób przełomowa, jest to ustawa zaczynająca zupełnie nowy okres w dziejach stosunków między pracownikami i pracodawcami”.

Zapoznaj się z Raportem nt. wyników kontroli PIP

Zapoznaj się z treścią Apelu do Premiera Mazowieckiego