Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Czy rada pracowników może wnioskować o podwyżkę?

Czy rada pracowników - jako reprezentant pracowników - może złożyć w imieniu pracowników wniosek do pracodawcy o podwyżkę?

Takie pytanie otrzymaliśmy od jednej z rad pracowników. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią, udzieloną przez stundetów z Koła Naukowego Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego:

Odpowiadając napytanie należy wziąć pod uwagę art.13 oraz art.14 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji[1]. Przepisy te wyznaczają jedynie w ogólny sposób zagadnienia, które mają być przedmiotem informacji[2]. Należą do nich informacje dotyczące:

1) działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;

2) stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia[3];

3) działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Gdy chodzi o podwyżki dla pracowników to należy zgodzić się z tym, że dotyczą one sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz spraw związanych z zatrudnieniem u danego pracodawcy. Jednak forma wniosku o podwyżki nie jest prawidłowa. Rada pracowników może natomiast zawnioskować o udzielenie informacji o sytuacji ekonomicznej pracodawcy w kontekście możliwości udzielenia podwyżek. Należy przy tym pamiętać, że udzielona informacja może mieć tylko charakter zbiorczy (ogólny) i nie może dotyczyć konkretnych pracowników[4]. Ponadto pracodawca ma obowiązek konsultowania z radą pracowników określonych spraw (można do nich zaliczyć kwestie związane z podwyżkami dla pracowników). W tym celu rada pracowników może przedstawić pracodawcy (w trybie art. 13 ust 4) opinię na temat konieczności i możliwości udzielenia pracownikom podwyżek[5], wraz z wnioskiem o rozpoczęcie konsultacji w tej sprawie.

Reasumując: Rada pracowników nie ma przyznanych kompetencji w zakresie wnioskowania o podwyżki, może natomiast wystąpić z zapytaniem (wnioskiem o udzielenie informacji) do pracodawcy o przedstawienie jego sytuacji ekonomicznej oraz perspektywy przewidywanych podwyżek. Rada pracowników może także w tej kwestii wyrazić opinię (art. 13 ust. 4) i wnosić o konsultacje w świetle art. 14 ustawy oraz. 

 

[1] Dz.U. z 2006, Nr 79, poz.550.

[2] Baran K.W, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Oficyna 2010

[3] Użyte w ust. 2 określenie stan zatrudnienia rozumiane jest jako warunki zatrudnienia, w tym wynagradzania. Zatem dotyczy to również podwyżek.

[4] Baran K.W, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Oficyna 2010

[5] Opinia nie ma dla pracodawcy charakteru wiążącego.

Przygotowano w ramach projektu Centrum Wspierania Rad Pracowników dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033.

Logotypy: Komitet Do Spraw Pożytku Publicznego, Narodowy Instytut Wolności, Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych