Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

ESG: Budowanie zrównoważonej przyszłości

Wzrastająca świadomość konsumencka, a także korporacyjna, sprawia, że kwestia odpowiedzialności w biznesie nie powinna, a co więcej nie kończy się tylko na słowach i PRowych obietnicach. Debata o ESG, czyli o czynnikach i aspektach działalności E - środowiskowych, S - społecznych, a także G - związanych z ładem korporacyjnym, staje się faktem, a również i legislacyjnym obowiązkiem.

Istota dobrego raportowania

Raportowanie zarządzania tematami ESG jest dla wielu firm kluczowym elementem działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Choć sama świadomość i faktyczne działania to jedno, ważnym jest też, samo raportowanie i ujawnianie konkretnych informacji.

Obecnie zdecydowanym numerem jeden, zarówno w Polsce, jak i na świecie, jeśli chodzi o standardy wykorzystywane w celu przygotowania raportów zrównoważonego rozwoju są GRI Standards, tworzone przez Global Reporting Initiative. GRI Standards zapewniają wytyczne dotyczące identyfikowania, mierzenia i raportowania aspektów zrównoważonego rozwoju. Uwzględniają różne obszary, takie jak zarządzanie środowiskowe, prawa człowieka, praktyki pracy, społeczność lokalna, dostawcy i kwestie związane z etyką biznesu. Od 2024 r.  będziemy posługiwali się Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju. W przeciwieństwie do GRI Standards, które są niezależnymi standardami raportowania zrównoważonego rozwoju, Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (SFDR) są określone przez regulacje prawne i dotyczą głównie sektora finansowego w Unii Europejskiej.

Dyrektywa CSRD

W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy dotyczący dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), która wymaga od przedsiębiorstw objętych jej zakresem szczegółowego raportowania. 

W dniu 5 stycznia 2023 r. dyrektywa weszła w życie. W praktyce, unowocześnia i wzmacnia ona zasady dotyczące informacji społecznych i środowiskowych, które firmy muszą zgłaszać. Szersza grupa dużych spółek, a także notowanych na giełdzie MŚP, będzie teraz zobowiązana do raportowania zrównoważonego rozwoju - łącznie około 50 000 spółek.

Projekt ESRS

Komisja Europejska opublikowała 9 czerwca 2023 r. projekt rozporządzenia delegowanego, wprowadzającego Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju. Projekt został poddany publicznym konsultacjom trwającym do 7 lipca 2023 r., po zakończeniu których Komisja wyda rozporządzenie delegowane. Będzie ono stosowane od 1 stycznia 2024 r. przez spółki podlegające obowiązkom wynikającym z dyrektywy CSRD dotyczącej raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju.

Harmonogram

W pierwszej kolejności informacje przedstawią po raz pierwszy (za rok obrotowy 2024) największe podmioty, które już obecnie raportują tzw. informacje niefinansowe na podstawie ustawy o rachunkowości. Są to duże jednostki zainteresowania publicznego, których liczba pracowników przekracza 500 osób. 

Rok później pierwsze raporty przedstawią pozostałe duże jednostki. Małe i średnie spółki giełdowe złożą po raz pierwszy raporty za rok obrotowy 2026.

Zasadniczość ustaleń

Nowe zasady zapewnią inwestorom i innym zainteresowanym stronom dostęp do informacji potrzebnych do oceny ryzyka inwestycyjnego wynikającego ze zmian klimatycznych i innych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Stworzą one również kulturę przejrzystości w zakresie wpływu spółek na ludzi i środowisko. Wreszcie, koszty raportowania zostaną zmniejszone dla spółek w perspektywie średnio- i długoterminowej poprzez harmonizację informacji, które mają być dostarczane.

Wprowadzenie ESG do świata biznesu i inwestycji ma szeroki wpływ na różne sektory i rynki. Coraz więcej inwestorów i instytucji finansowych uwzględnia kryteria ESG podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Firmy, które podejmują działania zgodne z ESG, mogą cieszyć się lepszą reputacją, większym zaufaniem klientów i inwestorów, oraz korzystniejszym dostępem do kapitału.