Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Pracodawca zwleka z pierwszym zebraniem rady pracowników

Zostaliśmy wybrani do nowej rady pracowników i do dzisiaj dyrektor firmy nie zwołał pierwszego zebrania. Czy w związku z tym rada może już działać?

Takie pytanie otrzymaliśmy od jednej z rad pracowników. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią ekspertów.

Na mocy art. 11 ust. 2 pracodawca zobowiązany jest do zwołania pierwszego zebrania rady pracowników w terminie 30 dni od dnia wyboru rady pracowników. Dotyczy to zarówno rady wybranej przez pracowników, jak też rady wskazanej przez organizacje związkowe. Powyższy przepis oznacza, że w zakreślonym przez ustawodawcę terminie pracodawca powinien ustalić datę pierwszego zebrania i rozesłać stosowne zawiadomienia do członków rady. Natomiast data pierwszego zebrania może być wyznaczona na termin późniejszy, niż przypadający w terminie 30 dni od dnia wyborów. Należy bowiem wskazać, że ustawodawca posłużył się sformułowaniem „zwołuje" i nie wprowadził obowiązku „odbycia" zebrania rady w zakreślonym terminie. Nie oznacza to jednak, iż pracodawca wskazując termin pierwszego zebrania rady może za-planować je na przykład po upływie 6 czy 9 miesięcy. Naszym zdaniem pierwsze zebranie rady powinno zostać zwołane przez pracodawcę w możliwie szybkim terminie, przy uwzględnieniu oczekiwań samych członków rady oraz czynników obiektywnych (w szczególności takich, jak okres świąteczny czy urlopowy).

Istnieje wątpliwość, czy rada pracowników może samodzielnie ustalić termin pierwszego zebrania w przypadku, gdy pracodawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w art. 11 ust. 2. Niektórzy autorzy uważają, że rada pracowników może zwołać swoje pierwsze zebranie samodzielnie w sytuacji zaniechania pracodawcy. Takie stanowisko jest zapewne oparte o względy celowościowe. Z jednej strony, rada funkcjonuje i bieg jej kadencji już się rozpoczął, z drugiej zaś, nie może ona rozpocząć swojej działalności w praktyce, gdyż zwołanie pierwszego posiedzenia jest opóźniane. Naszym zdaniem brak jest ustawowych podstaw do zwołania pierwszego zebrania przez samą radę — ustawodawca nie przewidział takiej możliwości. Pracodawca niezwołujący pierwszego zebrania rady nie naraża się na żadne sankcje ustawowe, chyba że jego działanie wypełni przesłanki wynikające z art. 19 ust. 1 pkt 4. W konsekwencji analizowany przepis art. 11 ust. 2 jest w zasadzie nieskuteczny i ustawodawca powinien rozważyć jego znowelizowanie.

W przytoczonym przypadku najlepszym rozwiązaniem byłoby wystosowanie do pracodawcy przypomnienie o konieczności zwołania pierwszego posiedzenia rady pracowników.

Przygotowano w ramach projektu Centrum Wspierania Rad Pracowników dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033.

Logotypy: Komitet Do Spraw Pożytku Publicznego, Narodowy Instytut Wolności, Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych