Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

W jakim terminie pracodawca powinien udzielić odpowiedzi radzie?

Otrzymaliśmy zapytanie od jednej z rad pracowników odnośnie terminu jaki ma pracodawca na udzielenie radzie odpowiedzi na zapytania kierowane przez radę. Ustawa precyzyjnie nie określa terminu jaki ma pracodawca. Jak zatem ma radzić sobie rada?

O terminie, w jakim pracodawca powinien udzielić Radzie Pracowników informacji stanowi

art.13 ust.3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji: Pracodawca przekazuje informacje w terminie, formie i zakresie umożliwiającym radzie pracowników zapoznanie się ze sprawą, przeanalizowanie tych informacji, a w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przygotowanie się do konsultacji. Nie jest to jednak jednoznaczne wskazanie terminu. Odwołując się do poglądów przedstawicieli doktryny, można stwierdzić, iż powinno to nastąpić w odpowiednim czasie, bez zbędnej i nieuzasadnionej zwłoki.

Sposoby informowania Rady Pracowników przez Pracodawcę

W brzmieniu ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji użyte „zapytania” można rozumieć jako udzielenie Radzie informacji, czyli przekazywanie danych w sprawach dotyczących pracodawcy umożliwiających zapoznanie się ze sprawą będącą przedmiotem zapytania.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji istnieją dwa tryby przekazywania przez pracodawcę informacji radzie pracowników:

przez pracodawcę w razie przewidywanych zmian lub zamierzonych działań,

na wniosek rady pracowników.

Warunki jakie Pracodawca musi spełnić względem Rady Pracowników

Zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji warunkiem prawidłowo spełnionego przez pracodawcę obowiązku jest przekazanie informacji w terminie, formie i zakresie umożliwiającym Radzie Pracowników zapoznanie się ze sprawą, przeanalizowanie tych informacji, a w sprawach, o których mowa w ust.1 pkt.2 i 3 tj. w sprawach dotyczących stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, jak również w sprawach, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia - w takim terminie, który umożliwi przygotowanie się do konsultacji.

Co grozi Pracodawcy za niewywiązanie się z obowiązków względem Rady Pracowników?

Zważywszy na konsekwencje, jakie w myśl art. 19 ust.1 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji wiąże z nieudzielaniem informacji przez pracodawcę ustawodawca, w interesie pracodawcy jest udzielenie informacji na tyle szybko, by ten obowiązek nie wstrzymywał podejmowania przez niego decyzji w tych sprawach. Rada Pracowników może wskazać termin w ciągu którego będzie oczekiwała na przesłanie informacji od pracodawcy, można zaproponować termin 5 dni. Jeśli pracodawca uzna iż proponowany termin jest zbyt krótki Rada Pracowników prosi pracodawcę o jego wyznaczenie. Ustalając termin oczekiwania na odpowiedź należy uwzględnić charakter żądanych informacji, gdyż będzie od zależny od tego, czy chodzi o informacje typowe, czy tzw. czasochłonne. Fakultatywnie można zawrzeć z pracodawcą porozumienie o przekazywaniu określonych informacji co jakiś czas, np. co kwartał, w oznaczonym co do daty dniu.

Tak więc ustawa nie precyzuje przedmiotowego terminu. Jak podkreśla prof. Baran, w odniesieniu do informacji, o których przekazanie wystąpiła Rada Pracowników, należy przyjąć zasadę stosowności, czyli informacje powinny zostać przekazane w odpowiednim czasie, bez zbędnej i nieuzasadnionej zwłoki. Z kolei prof. Sobczak uważa, że proces informowania powinien mieć charakter uprzedni w stosunku do działań pracodawcy lub zdarzeń od niego niezależnych, o których stanowi art. 13 wyżej wymienionej ustawy. Uważa też, że w braku porozumienia i przy bezpośrednim stosowaniu ustawy można przyjąć orientacyjnie terminy określone w prawie pracy wówczas, gdy nie ma w tym zakresie odpowiednich ustaleń pomiędzy konkretną radą i pracodawcą.

Podsumowując, na podstawie przytoczonego art. 13 ust. 3 jeśli chodzi o termin udzielenia informacji na wniosek rady, proponuję przyjąć zasadę stosowności, w myśl której powinno to nastąpić w odpowiednim czasie, bez zbędnej i nieuzasadnionej zwłoki. A więc jak najszybciej, przy uwzględnieniu charakteru informacji przekazywanych przez pracodawcę bądź przedstawicieli firmy, tak, aby można było uznać, iż została zachowana zasada stosowności. Ocenić należy każdorazowo indywidualny charakter sprawy. Natomiast informacje udzielone z inicjatywy pracodawcy powinny zostać przekazane w sytuacji, gdy zapadły konkretne decyzje bądź zaistniały nowe ważne okoliczności faktyczne.

 

Masz pytanie odnośnie działania rady pracowników? Skorzystaj z naszych bezpłatnych porad prawnych!