Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Zapraszamy na V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników!!

V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników odbędzie się 15 maja 2024 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP, w Warszawie.

To jedyne tego rodzaju wydarzenie dla członków rad pracowników z całej Polski.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Jednodniowe wydarzenie zostanie podzielone na dwa panele dyskusyjne i wystąpienia zaproszonych gości – ekspertów i praktyków partycypacji pracowniczej. Tegoroczne Forum będzie poświęcone tematyce partycypacji pracowniczej, odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego potrzebujemy rad pracowników?” oraz „Jak rada pracowników może wykorzystać prawo o ESG?

Celem Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników jest sieciowanie członków rad, wymiana doświadczeń, a także zwiększenie obecności rad pracowników w życiu publicznym.

Podczas Forum zabiorą głos członkowie rad i eksperci. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego i jak warto wzmocnić rady pracowników?” Zapraszamy. 

Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się już dziś!

Zgłoszenia udziału będziemy potwierdzać telefonicznie.

TERMIN: 15 maja 2024 r., godz. 09:00-15:30

MIEJSCE: V OGÓLNOPOLSKIE FORUM RAD PRACOWNIKÓW

Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa

ORGANIZATOR: Instytut Spraw Obywatelskich, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewica 

PROGRAM WYDARZENIA:

09:00-09:30 - Rejestracja gości

09:30-09:45 - Otwarcie Forum – 18 lat kampanii obywatelskiej na rzecz rad pracowników

Rafał Górski, Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich

Paulina Matysiak, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy

09:45-10:05 - Kierunki działań Polski w drodze do partycypacji pracowniczej

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk*, Ministra, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

10:05-12:30 - Panel I - Dlaczego potrzebujemy rad pracowników?

 1. Maciej Konieczny, Poseł, Lewica Razem

 2. Piotr Ostrowski, Przewodniczący, OPZZ

 3. Maciej Witucki, Prezydent Rady Głównej, Konfederacja Lewiatan

 4. Jan Przywoźny, Wiceprzewodniczący, Forum Związków Zawodowych

 5. Krzysztof Kwiatkowski, Senator, Klub Parlamentarny PO

(11:45-12:30) Pytania i odpowiedzi – dyskusja z udziałem publiczności

Moderacja: Rafał Górski, Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich

12:30-13:30 - Przerwa

13:30-15:15 - Panel II - Prawo o ESG:  jak może je wykorzystać rada pracowników?

 1. Urszula Jóźwiak, Prezeska, Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, ekspertka Instytutu ESG

 2. Daniel Kiewra, Ekspert, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 3. Ilona Pietrzak, Wiceprezes, Instytut Spraw Obywatelskich

(14:30-15:15) Pytania i odpowiedzi – dyskusja z udziałem publiczności

Moderacja: Mariusz Ławnik, Instytut Spraw Obywatelskich

15:15-15:30 - Podsumowanie Forum

Rafał Górski, Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich

Dorota Olko, Przedstawicielka Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy

*Czekamy na potwierdzenie udziału.

Więcej o prelegentach:

Maciej Konieczny

Maciej Konieczny

Poseł partii Razem, klubu Lewicy z Górnego Śląska. Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz członek Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Przewodniczy Polsko-Palestyńskiej Grupie Parlamentarnej oraz członek Delegacji Sejmu i Senatu RP na Konferencję Parlamentarną Morza Bałtyckiego. Ponad stukrotnie zabierał głos w debacie sejmowej. Wychował się w Gliwicach na Śląsku, na górniczym osiedlu. Ukończył kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W ciągu ostatnich 15 lat był magazynierem, ochroniarzem, sprzedawcą, aż w końcu dziennikarzem i doradcą samorządów. Od kilkunastu lat aktywnie działa politycznie na rzecz godnych warunków pracy, sprawiedliwych podatków i państwa, które nie zostawia nikogo za burtą. Żywi przekonanie, że to Polska, która nie zostawia nikogo za burtą w zjednoczonej, solidarnej Europie jest najlepszym gwarantem naszego bezpieczeństwa, dobrobytu i rozwoju. Jest jednym z założycieli partii Razem, członkiem jej Zarządu przez kilka kadencji, obecnie w Radzie Krajowej.

Piotr Ostrowski

Piotr Ostrowski

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, autor wielu publikacji naukowych i publicystycznych, raportów oraz opinii. Do związków zawodowych przystąpił w 2001 roku, mając 24 lata. Po 1,5 roku pracy jako szeregowy pracownik ds. sprzedaży, współtworzył organizację związkową OPZZ Konfederacja Pracy w jednym z warszawskich marketów budowlanych. Zwolniony z pracy za działalność związkową po zaledwie 10 dniach od utworzenia związku zawodowego. Sąd wydał korzystny wyrok w tej sprawie po 4 latach i 3 miesiącach. Od 2005 roku pracował początkowo jako radca, a później dyrektor Wydziału Międzynarodowego OPZZ. Od 2010 roku, jako przedstawiciel OPZZ Konfederacja Pracy pełnił funkcję członka Prezydium OPZZ i Rady OPZZ. Z ramienia OPZZ pełnił funkcję członka Zespołu ds. Międzynarodowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, a po utworzeniu Rady Dialogu Społecznego wchodzi w skład Zespołu Problemowego RDS ds. międzynarodowych. Był także ekspertem OPZZ w Grupie Roboczej RDS ds. europejskiego dialogu społecznego. W latach 2006-2016 pełnił funkcję zastępcy członka Komitetu Wykonawczego EKZZ Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych; od 2006 roku jest zastępcą członka Rady Administracyjnej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). Wielokrotnie wchodził w skład delegacji polskich pracowników na sesje Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie. W 2016 roku pełnił funkcję zastępcy, w 2017 roku zastępcy delegata strony pracowników kolejno na 105 i 106 sesji MKP, a w 2013 roku delegata na IX Europejskie Regionalne Spotkanie MOP w Oslo. Dodatkowo z powodzeniem reprezentował OPZZ na kilkudziesięciu konferencjach, seminariach, debatach oraz posiedzeniach w kraju i za granicą. Koordynator i menedżer wielu projektów europejskich z udziałem OPZZ. W 2018 roku został wiceprzewodniczącym OPZZ, a do 2019 roku pracę na rzecz OPZZ łączył z pracą naukową w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W listopadzie 2022 roku został wybrany na członka tytularnego Rady Generalnej Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC), a w grudniu — na przewodniczącego OPZZ.

Maciej Witucki

Maciej Witucki

Prezydent Konfederacji Lewiatan, największej organizacji w Polsce zrzeszającej przedsiębiorców. W latach 2006 – 2019 wiceprezydent tej organizacji. Studiował na Politechnice Poznańskiej, studia podyplomowe ukończył we Francji, w Ecole Central Paris. Specjalizował się w dziedzinie badań
operacyjnych i wspomagania decyzji. Pracował w banku Cetelem Polska (Grupa Paribas), najpierw we Francji, a następnie w Polsce. Od października 2001 pracował w zarządzie Lukas Banku (Grupa Credit Agricole), którego w 2005 został prezesem.
W 2006 dołączył do Grupy Orange: w latach 2006 – 2013 był prezesem Zarządu,
a 19 września 2013 roku objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Orange Polska. Od stycznia 2016 do lutego 2019 pełnił funkcję prezesa Zarządu Work Service
SA. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek TISE i Krynica Vitamin.
Jest członkiem Rady Dyrektorów Atlantic Council, członkiem Rady Fundacji
Centrum im. prof. B. Geremka, zasiada w Radzie European Council on Foreign
Relations oraz Międzynarodowej Radzie Doradczej GLOBSEC.

Jan Przywoźny

Jan Przywoźny

Rocznik 1959. Pochodzi z Małkini, ale od 1989 roku mieszka w Tłuszczu. Wykształcenie średnie zawodowe. Z koleją związał się we wrześniu 1978 roku i do dziś wierny jest zawodowi kolejarza. Był adiunktem kp, rzemieślnikiem, mistrzem, kierownikiem oddziału i naczelnikiem sekcji. Pracę rozpoczynał w Lokomotywowni Tłuszcz. Po reorganizacji PKP w 1997 roku zatrudniony został w Zakładzie Taboru PKP w Warszawie. Natomiast po 2000 roku stał się pracownikiem Mazowieckiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Warszawie, któremu podporządkowano lokomotywownie obsługujące elektryczne zespoły trakcyjne (EZT). Od 2005 roku jest zaś pracownikiem kolejowej spółki samorządowej „Koleje Mazowieckie”. Jest znanym działaczem społecznym i związkowym. Jest przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pasażerskich Przewozów Regionalnych w Warszawie. W latach 2004-2008 był wiceprzewodniczącym Rady Branżowej Przewozów Pasażerskich do spraw rewidentów i zaplecza technicznego. W marcu 2008 roku został wybrany wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego w Warszawie. W latach 2014-2018 pełnił funkcję członka Prezydium Zarządu Forum Związków Zawodowych, od 2019 roku Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych. Od 2012 roku wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, a od kwietnia 2016 roku Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy.
28 maja 2019 roku Rada Krajowa Federacji ZZK, w związku ze śmiercią Przewodniczącego Stanisława Stolorza, zdecydowała o powierzeniu obowiązków Przewodniczącego Federacji ZZK do końca kadencji wiceprzewodniczącemu Janowi Przywoźnemu.
27 czerwca 2019 roku, Jan Przywoźny został powołany przez Prezydenta RP w skład Rady Dialogu Społecznego. 20 stycznia 2020 roku otrzymał nominacje do Rady Ochrony Pracy, którą wręczyła marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek.
27 lipca 2020 roku został wybrany Przewodniczącym na X Krajowym Zjeździe Delegatów Federacji ZZK.

Krzysztof Kwiatkowski

Krzysztof Kwiatkowski

Urodził się 14 maja 1971 r. w Zgierzu.

W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. Legitymuje się studiami podyplomowymi z zakresu kontroli i audytu oraz zarządzania, a także aplikacją kontrolerską.

W latach 1997-2001 był sekretarzem osobistym Prezesa Rady Ministrów, Jerzego Buzka. Od 1993 r. związany z samorządem terytorialnym, do 2006 r. zajmował stanowisko wiceprezydenta Zgierza.

W wyborach parlamentarnych 2007 r. został wybrany na senatora z ramienia PO, przewodniczył Komisji Ustawodawczej.

W 2009 r. objął stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W tym samym roku został powołany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego na urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w pierwszym rządzie Donalda Tuska.

W 2013 r. objął prezesurę w Najwyższej Izbie Kontroli, pełniąc tę funkcję do sierpnia 2019 r.

Był członkiem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Należał do Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W Senacie X kadencji jest:

 • przewodniczącym Komisji Ustawodawczej,
 • członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
 • członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu,
 • członkiem Komisji Nadzwyczajnej ds. badania wpływów rosyjskich na decyzje organów władzy publicznej w Polsce

Bezpartyjny.

Urszula Jóźwiak

Urszula Jóźwiak

Urszula Jóźwiak, prezeska Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, jedna z założycielek i jednocześnie ekspertka Instytutu ESG, zespołu doradczo-analitycznego. Instytut zajmuje się upowszechniania raportowania ESG i wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Jest ekspertką ds. wizerunku medialnego i dobrych praktyk w biznesie, liderka zrównoważonego rozwoju. Z rynkiem medialnym i tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu związana od kilkunastu lat.

Od 2009 roku tworzy publikacje dotyczące zagadnień CSR i dobrych praktyk w biznesie. Była pierwszą redaktor naczelną kwartalnika „Raport CSR”, który ukazywał się w latach 2009-2021 oraz wydawcą portalu RaportCSR.pl, jednego z najstarszych portali w Polsce, który zajmuje się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jest pomysłodawczynią magazynu „Raport ESG” – pierwszego pisma dotyczącego w całości tematyki ESG w Polsce.

Zajmuje się doradztwem w obszarze odpowiedzialnej komunikacji, tworzeniu strategii CSR i ESG. Kieruje działaniami Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego mającymi na celu wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski i promocję dobrych praktyk w biznesie. Pomysłodawczyni i organizatorka Kongresu ESG – Europa - pierwszego okrągłego stołu w Polsce poświęconego kwestiom ESG dla wszystkich zainteresowanych grup. Od lat organizuje także Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania” i kampanią dotyczącą dobrych praktyk w biznesie.

Daniel Kiewra

Daniel Kiewra

Główny Ekspert ds. Klimatu i Energii
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Ekonomista i konsultant z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie analiz finansowych i strategicznych. Współautor publikacji dla polskich i europejskich partnerów społecznych związanych z polityką przemysłową, rynkiem pracy i dialogiem społecznym.

Ekspert od polityk transformacji energetycznej (w tym sprawiedliwej transformacji), strategii klimatycznych i dekarbonizacji przemysłu oraz zrównoważonego rozwoju. Uczestnik licznych projektów (w tym badawczych) realizowanych we współpracy z: administracją publiczną na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, sektorem prywatnym, stowarzyszeniami biznesowymi, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi i filantropijnymi.

Absolwent i były wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego.

Ilona Pietrzak

Ilona Pietrzak

Ukończyła gospodarkę przestrzenną ze specjalnością strategie rozwoju zasobów ludzkich w regionie oraz kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy. Wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Szef działu pozyskiwania funduszy w Instytucie oraz akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Certyfikowany przez MRPiPS doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej, absolwentka Programu „Menedżerowie NGO”. Angażuje się w tworzenie kampanii łączących przekaz merytoryczny z budowaniem Instytutu jako organizacji silnej i niezależnej.

Paulina Matysiak

Paulina Matysiak

Posłanka partii Razem z Kutna IX i X kadencji, wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury i przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym oraz Podkomisji ds. Czytelnictwa i Prawa Autorskiego. Absolwentka filologii polskiej oraz studiów podyplomowych z filozofii, etyki i interoperacyjności systemu kolei. Aktualnie studiuje na kierunku organizacja pozamiejskiego publicznego transportu zbiorowego. Członkini Rady Krajowej partii Razem.

Dorota Olko

Dorota Olko

Siedlczanka z urodzenia, warszawianka z wyboru, posłanka na Sejm X kadencji, doktorka socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka społeczna, członkini Zarządu Krajowego Partii Razem i jej rzeczniczka prasowa.