Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Zwiększona ochrona członków rad pracowników

W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, która wzmacnia ochronę zwolnionych członków rad pracowników, którzy podlegają szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.

Sąd pracy, na wniosek zwolnionego pracownika - członka rady pracowników, który przed sądem będzie dochodził uznania wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, udzieli zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Sąd będzie mógł udzielić tego zabezpieczenia na każdym etapie postępowania. Wystarczy do tego uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Z praktycznego punktu widzenia zwolnienie członka rady pracowników bez uprzedniej zgody wyrażonej przez radę uprawdopodobnia roszczenie.

Sąd będzie mógł odmówić udzielenia zabezpieczenia wyłącznie w sytuacji, gdy roszczenie jest oczywiście bezzasadne.

Na postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji.


Jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia się uprawomocni, pracodawca będzie mógł żądać jego
uchylenia wyłącznie jeżeli wykaże, że po udzieleniu zabezpieczenia zaistniały przesłanki, o których mowa
w art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Do przesłanek tych należą:
1) ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
2) popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze
zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone
prawomocnym wyrokiem;
3) zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
Zmiana postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia jest niedopuszczalna.


Art. 7555 kodeksu postępowania cywilnego został dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1667) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 września 2023 r.

Przygotowano w ramach projektu Centrum Wspierania Rad Pracowników dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033.

Logotypy: Komitet Do Spraw Pożytku Publicznego, Narodowy Instytut Wolności, Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych