fbpx

Baza wiedzy

Czym są rady pracowników?

Rada pracowników to rodzaj organu reprezentacji pracowniczej ustanowiony przez ustawę z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. stawa ta została uchwalona w wyniku implementacji Dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.3.2002 r., ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej.

Jaką funkcję mają rady?

Rady pracowników, działając na rzecz dobra wspólnego, wśród pracowników danej firmy rozwijają postawy prospołeczne, które mogą przekładać się na inicjowanie działań wspólnotowych poza miejscami pracy. W założeniu rada pracowników jest pośrednikiem w kontaktach na linii pracodawca — pracownicy, zajmuje się zdobywaniem informacji o stanie firmy i przekazywaniem ich załodze. Członkowie rady prowadzą dialog wewnątrzzakładowy, analizują dokumenty. Zajmując się polityką informacyjną na temat kondycji ekonomicznej firmy i perspektyw jej działania, budują atmosferę i świadomość społeczności pracowniczej.

Gdzie tworzy się rady pracowników?

Rady pracowników powinny być tworzone u pracodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zatrudniają co najmniej 50 pracowników.

Ilu członków ma rada pracowników?

Skład rady uzależniony jest od liczby zatrudnionych pracowników. W zakładach liczących od od 50 do 250 pracowników wynosi 3 pracowników; od 251 do 500 pracowników – 5 pracowników; powyżej 500 pracowników – 7 pracowników.

Ile trwa kadencja rady pracowników?

Kadencja rady pracowników trwa 4 lata od dnia jej wyboru.

Aktywność Obywatelska nr 3(26)/2021

Zapraszamy do lektury numeru Biuletynu Aktywność Obywatelska w całości poświęconego tematowi...

Oglądaj więcej

Aktywność Obywatelska nr 2(25)/2021

Zapraszamy do lektury numeru Biuletynu Aktywność Obywatelska w całości poświęconemu tematowi...

Oglądaj więcej

Aktywność Obywatelska nr 2(23)/2020

Zapraszamy do lektury numeru Biuletynu Aktywność Obywatelska w całości poświęconemu tematowi...

Oglądaj więcej

Aktywność Obywatelska nr 2(21)/2019

Zapraszamy do lektury numeru Biuletynu Aktywność Obywatelska w całości poświęconemu tematowi...

Oglądaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r.O informowaniu...

Oglądaj więcej

Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników – videorelacja

Video relacja z Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników. Członkowie rad pracowników z...

Oglądaj więcej

Raport „10 lat rad pracowników w Polsce. Co dalej?”

Raport inicjatywy „Centrum Wspierania Rad Pracowników”

Oglądaj więcej

Peryskop 4

W nowym numerze Peryskopu rady pracowników mówią o stojących przed nimi...

Oglądaj więcej

Peryskop 3

W numerze m.in. prace nad projektem nowelizacji ustawy o ramowych warunkach...

Oglądaj więcej

Peryskop 2

Drugi numer biuletynu dla rad pracowników. Dlaczego rada pracowników powinna korzystać...

Oglądaj więcej

Peryskop 1

Pierwszy numer biuletynu dla rad pracowników.

Oglądaj więcej

Raport „Jesteśmy u siebie – Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich”

2007 r.

Oglądaj więcej

nic nie znaleziono na tej stronie

Niestety, nie ma projektu w tej kategorii na tej stronie, spróbuj na następnej. (nawigacja po prawej :)