Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Projekt nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Projekt nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji – okładka

Po 18 latach obowiązywania ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji uprawniona jest ocena, iż jej dyspozycje przestały funkcjonować, a dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r. (dalej „dyrektywa 2002/14/WE”) ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej, której polska ustawa jest wdrożeniem, nie jest przez Polskę przestrzegana i wdrażana. Dalszy brak właściwej partycypacji pracowników w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, ułatwiając krótkoterminową efektywność zarządzania, będzie konserwować ich w przeważającej części nieinnowacyjną kulturę organizacyjną i długofalowo osłabiać ich konkurencyjność. Dlatego konieczne jest odnowienie ustawy przewidujące długofalowe działania adekwatne do procesu dojrzewania partnerów społecznych, tj. związków zawodowych i pracodawców, a przede wszystkim samych pracowników do stopniowego powierzania im większej odpowiedzialności. Dlatego proponowany zakres nowelizacji umacnia dostęp rad pracowników do informacji, dziś iluzoryczny, ale nie powierza im kompetencji większych niż wyrażanie niewiążącej opinii. Intencją jest, aby po kilku latach doświadczeń ustawodawca wraz z partnerami społecznymi ocenił funkcjonowanie ustawy po nowelizacji i podjął decyzję o dalszym rozwijaniu kompetencji rad lub wydłużeniu okresu „dojrzewania” partnerów społecznych do bardziej zaawansowanych rozwiązań znanych z innych państw UE.

Pobierz PDF ze strony Instytutu Spraw Obywatelskich