Ministerstwo Rodziny i Pracy o radach pracowników

  • co wynika z kontroli PIP

W związku z opublikowanym przez Państwową Inspekcję Pracy wynikami kontroli przestrzegania przez pracodawców przepisów ustawy o informowaniu pracowników i prowadzeniu z nimi konsultacji wysłaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej zapytanie do  Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i otrzymaliśmy odpowiedź.

Czytamy w niej m.in.:

[…] Podjęto działania zmierzające do upowszechnienia informacji o sposobie powoływania oraz uprawnieniach przysługujących radom pracowników. W tym celu jest opracowywana broszura informacyjna zawierająca bardziej przejrzyste i przyjazne dla odbiorców treści, która przyczyni się do upowszechnienia znajomości przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. poz. 550, z późn.zm). Ponadto, mając na uwadze fakt, iż zagadnienia dotyczące zmian przepisów ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji winny być przedmiotem dyskusji na szerszym forum obejmującym tak związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców, zasadne jest wypracowanie ich w ramach Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy. W związku z tym, przygotowany przez ekspertów INSPRO projekt nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji zostanie przekazany RDS.

Czytaj cały tekst odpowiedzi.


Poniżej tekst wnioseku, który wysłaliśmy do MRPiPS 9 kwietnia 2019 r: 

Adresat: Minister Elżbieta Rafalska

Szanowna Pani Minister,
w trybie dostępu do informacji publicznej proszę o przesłanie:

  1. Raportu (dokumentu), jaki otrzymało Pani ministerstwo od Państwowej Inspekcji Pracy ws. kontroli przestrzegania ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji.
  2. Oceny wyników wyżej wymienionej kontroli PIP przez właściwy Departament lub inną komórkę organizacyjną MRPiPS wraz z rekomendacjami dla kierownictwa resortu.