Nowelizacja ustawy – projekt

  • centrum wspierania rad pracownikow

Projekt nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Pisząc projekt nowelizacji niniejszej ustawy kierowaliśmy się z jednej strony Waszymi opiniami wyrażanymi w trakcie szkoleń oraz w ankietach, a z drugiej – tym, co jest realne, tj. nie wzbudzi automatycznego sprzeciwu znacznej części parlamentarzystów. Z tego powodu nie uwzględniliśmy w projekcie wszystkich zmian, które uznajemy za pożądane, jak np. prawo rady pracowników do powoływania przynajmniej jednego członka rady nadzorczej spółki prawa handlowego, jak ma to miejsce w Niemczech. Wierzymy, że przyjdzie czas i na takie zmiany.

W roku 2002 w ślad za jedną z dyrektyw Unii Europejskiej parlament uchwalił ustawę o radach pracowników w przedsiębiorstwach o zasięgu europejskim. Ponieważ polskich przedsiębiorstw prowadzących na szerszą skalę działalność w pozostałych państwach UE jest niewiele, pracodawcy nie walczyli na forum parlamentu o ograniczenie znaczenia tych rad, jak to zawzięcie czynili w przypadku interesującej nas ustawy. Dlatego w zakładzie pracy pozycja europejskiej rady pracowników jest nieco lepsza niż rady „polskiej”. Co prawda polski Ustawodawca utrzymuje, iż polska ustawa jest lustrzanym odbiciem Dyrektywy, jednakże wiele jej jednoznacznych i pro-pracowniczych zapisów zostało „przetłumaczonych” na język polski w sposób niejasny lub wręcz zaciemniający kompetencje reprezentacji pracowniczej.

Proponowane przez nas zmiany to między innymi:

  • precyzyjne określenie informacji o przedsiębiorstwie, do otrzymywania której upoważniona jest rada pracowników (art.13), aby pracodawcy nie wykorzystywali w złej wierze obecnych, niejasnych zapisów do uchylania się przed udostępnianiem informacji kluczowych z punktu widzenia działalności rad pracowników
  • objęcie obowiązkiem konsultacji wszelkich typów spraw, w przypadku których pracodawca jest ustawowo zobowiązany do przekazywania radom niezbędnych informacji (art.14), a nie tylko kwestie związane z zatrudnieniem, jak ma to miejsce aktualnie
  • wydłużenie okresu ochrony członków rad pracowników przed arbitralnym zwolnieniem przez pracodawcę na okres roku po wygaśnięciu mandatu (art.17)
  • wprowadzenie zapis o pokrywaniu wydatków rady przez pracodawcę, a nie związki zawodowe, do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS dla ostatniego kwartału roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy (aktualnie byłoby to ok. 8,5 tys. zł.) pomnożonego przez liczbę członków rady pracowników w danym zakładzie pracy
  • wprowadzenie zapisów o radach pracowników w grupach przedsiębiorstw (dodane w nowelizacji punkty 4-6 artykułu 2 oraz art.41)
  • w przypadku zakładów pracy w których nie działają związki zawodowe, proponujemy wprowadzenie obligatoryjności tworzenia rad pracowników
  • wprowadzenie kilkunastu innych zmian ułatwiających codzienne funkcjonowanie rad (jak np. jednoznaczny zapis, iż prace rady odbywają się w godzinach pracy za wynagrodzeniem)