Idea

Centrum Wspierania Rad Pracowników (CWRP) zostało powołane w 2007 roku. Tuż po wejściu w życie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, wprowadzonej w ślad za dyrektywą Unii Europejskiej 2002/14/WE z 11 marca 2002.

Od początku swojego istnienia Centrum jest inicjatywą prospołeczną Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO). Zgodnie uważamy, że partycypacja pracowników w procesie zarządzania przedsiębiorstwem nie jest celem samym w sobie. Ma ona służyć pracownikom oraz pracodawcy. Jednakże nie poprzez stwarzanie wrażenia dialogu, lecz dzięki poczuciu realnej współodpowiedzialności. Dlatego naszym głównym celem jest stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi rad pracowników w Polsce. Z różnych form wsparcia jakie oferujemy skorzystało już ponad 3000 rad.

Szkolenia są jedną z metod naszej pracy. Nie tylko służą one przekazywaniu wiedzy szkolącego, ale również stanowią podstawę do wymiany informacji na temat dobrych praktyk funkcjonowania rad pracowników. W toku swoich działań CWRP zorganizowało 24 bezpłatnych szkoleń. Od 2011 roku Centrum nie posiada dotacji na swoje funkcjonowanie. W ramach działalności gospodarczej (Grupa INSPRO Sp. z o. o.) prowadzimy szkolenia. Dotychczas łącznie przeszkolonych zostało 1519 osób.

Doświadczenie Centrum Wspierania Rad Pracowników:

 1. Działamy nieprzerwanie od 2007 roku.
 2. Zorganizowaliśmy 2 spotkania w Senacie RP, a także konferencję.
 3. Zorganizowaliśmy 8 spotkań w największych miastach Polski, w czasie których konsultowaliśmy z członkami rad pracowników i ekspertami projekt nowelizacji ustawy o radach pracowników.
 4. Przygotowaliśmy nowelizację ustawy o radach pracowników (2016 r.). Projekt został przekazany do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Przygotowanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy, określającej zasady funkcjonowania rad pracowników w Polsce, jest jedną z najważniejszych inicjatyw w 10-letniej historii polskich rad. Obywatelski projekt nowelizacji ustawy został zaprezentowany na spotkaniu w Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z udziałem m.in. wiceministra Stanisława Szweda oraz podczas konsultacji społecznych projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w ramach posiedzenia strony pozarządowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz posiedzeń Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego województwa małopolskiego i łódzkiego. Razem z przedstawicielami rad pracowników uczestniczyliśmy również w rozmowie na temat projektu, która odbyła się w trakcie posiedzenia Sekcji Polityka Społeczna, Rodzina – Narodowej Rady Rozwoju, ciała doradczego Prezydenta RP.
 5. W 2016 r. zorganizowaliśmy Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników. Dzięki Forum rady z całego kraju spotkały się na ogólnopolskim wydarzeniu, poświęconym wyłącznie ich tematyce. Forum wywołało duże zainteresowanie rad. W spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób. Członkowie rad pracowników wyrazili poparcie dla nowelizacji ustawy. Wystosowali w tej sprawie do Mateusza Morawieckiego, ówczesnego wicepremiera, apel z prośbą o poparcie wnoszonych przez rady zmian w ustawie, celem zwiększenia efektywności ich działań.
 6. Wydaliśmy 3  raporty eksperckie „Dobre rady. Poradnik dla rad pracowników”, „Jesteśmy u siebie. Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich”, „10 lat rad pracowników w Polsce. Co dalej?”
 7. Podczas 8. Kongresu Innowacyjnej Gospodarki, 9 listopada 2017 roku w Warszawie, Centrum Wspierania Rad Pracowników – INSPRO zorganizowało debatę „Zaufanie pracowników dla akcjonariatu jako impuls wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Rola przedstawicielstw pracowniczych”. Rady pracowników już w 2016 roku wyraziły swoje poparcie dla akcjonariatu pracowniczego w apelu przesłanym do Mateusza Morawieckiego, ówczesnego wicepremiera. Apel powstał podczas Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników. Podpisało się pod nim blisko 100 uczestników spotkania.
 8. W latach 2007-2017 organizowaliśmy szkolenia dla rad pracowników, w których wzięło udział ponad 1600 osób z 500 rad. Od siedmiu lat prowadzimy bezpłatne doradztwo – przez ten czas wsparliśmy swoja wiedzą ok. 600 rad.
 9. W lutym 2018 r. Rafał Górski, ekspert CWRP, otrzymał zaproszenie do udziału w pracach zespołu, który zająłby się ideą akcjonariatu w Polsce. Podstawą działań zespołu jest przygotowany społecznie projekt „Ustawy o programie akcjonariatu pracowniczego”. Projekt ustawy powstał w ramach działalności Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Opracowali ją Jan Koziar oraz Artur Trubalski.
 10. W marcu 2018 r. wsparliśmy organizację wykładu „Pracownik współwłaścicielem przedsiębiorstwa – perspektywy rozwoju własności pracowniczej w Polsce w świetle założeń społecznego projektu ustawy o programach akcjonariatu pracowniczego” organizowanego przez Katedrę Prawa Pracy UŁ. W dyskusji udział wzięli:  Krzysztof Ludwiniak (Prezes Fundacji Forum rozwoju akcjonariatu pracowniczego i kapitału krajowego) oraz dr Michał Leski  (Wiceprezes Fundacji Forum rozwoju akcjonariatu pracowniczego i kapitału krajowego, Dyrektor Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego Poczty Polskiej S.A.).
 11. W kwietniu 2018 r. braliśmy udział w konferencji programu Polonia Restituta „Praca, Przedsiębiorczość, Społeczna Gospodarka Rynkowa” w trakcie której w rozmowach kuluarowych przedstawiliśmy  Ministrowi Jarosławowi Gowinowi temat rad pracowników. W trakcie wystąpienia konferencyjnego Minister Gowin zaznaczył „W minionych latach szczególnie paląca stała się kwestia […] związana z codziennością milionów Polaków, a mianowicie pytanie, jak zachować konieczną elastyczność zatrudniania, ale zapewnić pracownikom niezbędne poczucie stabilizacji. […] bez wątpienia ważne są przejrzystość zatrudnienia oraz dialog i współpraca partnerów społecznych, które według Konstytucji, należą przecież do filarów naszego ustroju gospodarczego.”
 12. O działaniach Centrum informowały m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Tygodnik Solidarność, portal WszystkoCoNajwazniejsze.pl, Dialog – pismo dialogu społecznego. Naszą aktywność na rzecz rad dofinansowywało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.