Idea

Centrum Wspierania Rad Pracowników (CWRP) zostało powołane w 2007 roku. Tuż po wejściu w życie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, wprowadzonej w ślad za dyrektywą Unii Europejskiej 2002/14/WE z 11 marca 2002.

Od początku swojego istnienia Centrum jest inicjatywą prospołeczną Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO). Zgodnie uważamy, że partycypacja pracowników w procesie zarządzania przedsiębiorstwem nie jest celem samym w sobie. Ma ona służyć pracownikom oraz pracodawcy. Jednakże nie poprzez stwarzanie wrażenia dialogu, lecz dzięki poczuciu realnej współodpowiedzialności. Dlatego naszym głównym celem jest stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi rad pracowników w Polsce. Z różnych form wsparcia jakie oferujemy skorzystało już ponad 3000 rad.

Szkolenia są jedną z metod naszej pracy. Nie tylko służą one przekazywaniu wiedzy szkolącego, ale również stanowią podstawę do wymiany informacji na temat dobrych praktyk funkcjonowania rad pracowników. W toku swoich działań CWRP zorganizowało 24 bezpłatnych szkoleń. Od 2011 roku Centrum nie posiada dotacji na swoje funkcjonowanie. W ramach działalności gospodarczej (Grupa INSPRO Sp. z o. o.) prowadzimy szkolenia. Dotychczas łącznie przeszkolonych zostało 1519 osób.

Oprócz warsztatów prowadzimy równolegle doradztwo prawne. Naszym ekspertem jest Piotr Ciompa – posiadający ogromne doświadczenie praktyczne związane z działalnością rad wieloletni współpracownik INSPRO. Jego prospołeczna aktywność, związana z CWRP, w 2011 roku spotkała się z uznaniem w postaci wyróżnienia w konkursie Biznes dla wolontariatu. W konsultacjach prawnych na bieżąco pomagają nam także członkowie Koła Naukowego Prawa Pracy, funkcjonującego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Ponadto udało nam się zorganizować dwie konferencje w Senacie RP oraz przygotowaliśmy nowelizację ustawy o informowaniu pracowników i prowadzeniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. Wydaliśmy również raport ekspercki i publikację – Dobre rady. Poradnik dla rad pracowników.