Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Złożyliśmy skargę do Komisji Europejskiej

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Instytut Spraw Obywatelskich wzniósł skargę do Komisji Europejskiej w sprawie nieprawidłowego wdrażania przez Polskę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 r.

Dyrektywa reguluje ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej. Pomimo, że obowiązuje ona w Polsce od 8 lat, wiele faktów dowodzi, że nie funkcjonuje ona zgodnie z intencjami jej autorów.

W myśl zapisów Dyrektywy, stwierdza się, że informowanie, przeprowadzanie konsultacji oraz uczestnictwo pracowników „muszą być rozwijane”. Tymczasem w Polsce liczba rad pracowników z roku na rok systematycznie spada. Niejednokrotnie to presja pracodawcy powoduje, że nawet jeśli rada funkcjonuje w przedsiębiorstwie, nie jest powoływana na kolejną kadencję.

Dodatkowo brakuje skutecznych procedur sądowych, które ułatwiłyby pracownikom dochodzenie swoich praw. Dotychczas polskie sądy rozpatrzyły kilka spraw, które dotyczyły naruszenia prawa do informowania pracowników i wszystkie zakończyły się wygraną pracodawcy.

Rady Pracowników nie posiadają również przejrzystych warunków finansowania wsparcia eksperckiego. Ogólny przepis, iż funkcjonowanie rady pracowników finansuje pracodawca nie jest poparty żadnymi wytycznymi na wypadek, gdyby między stronami nie doszło do porozumienia co do skali finansowania. W konsekwencji, przy złej woli pracodawcy rada nie ma środków na finansowanie ekspertów, co oznacza, iż zrozumienie przedkładanych informacji, a także wyrażenie niezależnej opinii wobec planów restrukturyzacji jest utrudnione, jeśli w ogóle możliwe.

W związku z powyższym wnioskujemy o przejrzenie przez Komisję wdrożenia przez rząd Polski Dyrektywy. W ramach inicjatywy Centrum Wspierania Rad Pracowników jesteśmy gotowi służyć Komisji alternatywną wiedzą na temat faktycznego funkcjonowania przepisów o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji w Polsce.

Załącznik nr 1 Skarga INSPRO z dnia 11/03/2012 (pl)

Załącznik nr 2 Skarga INSPRO z dnia 29/09/2014 (ang)

Załącznik nr 3 Interpelacja 20360 nr 47 (ang)

Załącznik nr 4 interpelacja 20360 nr 51 (ang)

Załącznik nr 5 Odpowiedz na interpelacje nr 57 (ang)

Załącznik nr 6 Odpowiedz na interpelacje nr 51 (ang)