Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Zwolnienia grupowe nie zlikwidują rady

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Wahanie poziomu zatrudnienia nie będzie miało wpływu na działanie rady pracowników. To jedno z rozwiązań, które wprowadza wchodząca 14 czerwca 2008 r. w życie nowelizacja ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 93, poz 584).

Zmiany nie są rewolucyjne, mają charakter porządkujący. Likwidują wątpliwości interpretacyjne, a także dostosowują przepisy do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Od dziś podczas ustalania liczebności załogi na potrzeby stwierdzenia, czy w danej firmie może powstać rada pracowników, trzeba będzie uwzględniać także pracowników młodocianych. Takie rozwiązanie wynika właśnie z orzeczenia ETS, który uznał że dyrektywa ustanawiająca ogólne warunki informowania i przeprowadzania konsultacji stoi na przeszkodzie uregulowaniom krajowym, które wyłączają – choćby przejściowo – określoną kategorię pracowników z ustalania liczby zatrudnionych u danego pracodawcy. Dotychczas ustawa zakazywała uwzględniania osób młodocianych podczas ustalania, czy załoga jest wystarczająca liczebnie, by powołać radę.

Ponadto nowe przepisy zwalniają pracodawcę z obowiązku przeprowadzenia wyborów do rady. Będzie on musiał tylko powiadamiać załogę o jej uprawnieniu do wybierania członków kolejnej rady. Będzie zobowiązany to zrobić na 60 dni przed upływem kadencji starej rady.

Wyraźnie określony został czas funkcjonowania rady. Zgodnie z ustawą jej kadencja trwa cztery lata od dnia wyboru. Zniknie rozwiązanie, zgodnie z którym stara rada funkcjonuje do dnia pierwszego posiedzenia nowej.

Autor: Tomasz Zalewski

Źródło : Rzeczpospolita